(//) studio abuse Algemene verkoopvoorwaarden

Als bezoeker van de website studio-abuse.com, hierna genoemd studio abuse, ga je akkoord met de hieronder gepubliceerde Algemene verkoopvoorwaarden.u00a0

Gegevens

Je dient een volledig, juist en actueel e-mailadres en adresgegevens op te geven. studio abuse garandeert dat jouw gegevens met zorg voor privacy worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven of doorverkocht aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming. studio abuse zal klantgegevens verwerken en opnemen in haar bestand om bestellingen en vragen in behandeling te kunnen nemen. Prijzen en betaling Je betaalt voor artikelen en diensten die via studio abuse besteld zijn voor de op de website vermelde prijs. Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs, die vermeld is tijdens de bestelling, is bindend.

Levering

studio abuse streeft ernaar om alle geplaatste bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren zodra de betaling is ontvangen. Verzending binnen Nederland vindt plaats binnen 7 werkdagen nadat de bestelling geplaatst is. Alle bestellingen boven de 50 ,- worden, mits binnen Nederland, gratis verstuurd. Je bent verplicht de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop deze worden geleverd. studio abuse is op geen enkele manier aansprakelijk als de levering door toedoen van derden op een later tijdstip wordt geleverd. Als studio abuse er niet in slaagt om het product binnen 15 dagen na ontvangst van betaling te verzenden, heeft de klant het recht de aankoop ongedaan te maken door het sturen van een mail naar: info@studio-abuse.com De bestelling wordt afgeleverd bij het adres dat tijdens de bestelling door jou is opgegeven. Indien je een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering en het pakket bij studio abuse terugkomt en opnieuw verstuurd moet worden, zijn de extra verzendkosten voor rekening van de klant. Eventuele klachten met betrekking tot de staat waarin de producten zijn afgeleverd bij de klant moeten binnen twee werkdagen na ontvangst per e-mail worden gemeld bij studio abuse.

Artikel retourneren

Het is geen probleem om een aangeschaft artikel te ruilen of retourneren. Het ruilen van een artikel werkt als een retour. Het artikel wordt geretourneerd en een nieuw artikel wordt door de klant via de studio abuse website besteld. Artikelen met korting worden niet geretourneerd. u2022 De geretourneerde artikelen moeten nieuw en ongebruikt zijn en voorzien van alle verpakkingsetiketten en labels. Wel is het natuurlijk mogelijk om de artikelen eerst te passen. Artikelen met beschadigingen of vlekken worden niet terug genomen. Alleen artikelen die via de studio abuse website zijn gekocht kunnen worden geretourneerd of omgeruild. Nadat je de bestelling hebt ontvangen, heb je 5 werkdagen om de bestelling te retourneren. Jij bent verantwoordelijk voor het terugsturen. De kosten voor het retourneren zijn voor de klant. Hebben wij je een verkeerd artikel toegestuurd? Dan betalen wij natuurlijk deze kosten. Neem in dit geval contact op met ons , voordat je het artikel terugstuurt. Franco retourzendingen of retourzendingen worden door studio abuse niet geaccepteerd en gaan direct retour naar de klant. Vermissing of beschadiging van een retourzending valt onder het risico voor de klant.

Voor een retourzending dien je de volgende stappen te volgen:

1. stuur een mail naar info@studio-abuse.com. 2. Vermeld daarin wat de reden is van retourneren met je naam en adres erbij. 3. Je ontvangt daarna een mail met het retouradres. Het retourartikel moet binnen 5 werkdagen verstuurd zijn naar studio abuse: gebruik altijd het door studio abuse aangegeven adres als retouradres 4. Bewaar voor de zekerheid de bon van de post. studio abuse zal het bedrag van het geretourneerde artikel binnen 30 dagen na ontvangst terugboeken. 

Annuleren

Het is mogelijk de bestelling binnen 12 uur na het plaatsen te annuleren. Neem contact met ons op en geef aan welke bestelling je wilt annuleren.

Klacht melden

Uiteraard doen wij ons uiterste best om je snel en goed van dienst te zijn. Heb je toch een klacht, dan vragen wij je om contact op te nemen met ons. Op deze Algemene verkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Disclaimer voor www.studio-abuse.com studio abuse

kvk 27361796 , hierna te noemen studio abuse, verleent u hierbij toegang tot www.studio-abuse.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. studio abuse behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Beperkte aansprakelijkheid studio abuse spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/ of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van studio abuse. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met studio abuse.

Producten

Met de aanschaf van een product van ABUSE bent u op de hoogte van de volgende zaken: studio abuse streeft een zo hoog mogelijke kwaliteit na. studio abuse producten zijn allemaal uniek. studio abuse levert volwaardige producten vervaardigt van gerecycled materiaal. Door het materiaal gebruik van studio abuse zijn producten altijd verschillend en onderscheidend. studio abuse is niet aansprakelijk voor gebruikssporen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij studio abuse

kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ABUSE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

(//) studio abuse

General sales conditions As a visitor to the website studio-abuse.com, hereinafter referred to as studio abuse, you agree to the General Conditions of Sale published below

Prices and payment

You pay for articles and services ordered via studio abuse for the price on the website offer. Prices include VAT and other government levies. The prices on the website and in advertising are subject to change without notice. The price stated during the order is binding.

Delivery

studio abuse strives to deliver all orders placed as soon as possible once payment has been received. Shipping within the Netherlands takes place within 7 working days after the order has been placed unless it is a customized order. All orders over u20ac 50, – are shipped free of charge, if within the Netherlands. You are obliged to purchase the items purchased at the time they are delivered. studio abuse is in no way liable if the delivery is delivered at a later time due to the actions of third parties. If studio abuse fails to ship the product within 15 days of receipt of payment, the customer has the right to cancel the purchase by sending an email to: info@studio-abuse.com The order will be delivered to the address provided by you during the order. If you have entered a wrong address and the package returns to studio abuse, the additional shipping costs will be paid by the customer. Any complaints regarding the condition in which the products were delivered to the customer must be reported by email to studio abuse within two working days of receipt

Return

It is no problem to exchange or return a purchased item. Exchanging an item works like a return. The article is returned and a new article is ordered by the customer via the studio abuse website. Discounted items will not be returned. The items returned must be new, unused and with all packaging labels and tags. It is of course possible to try on the articles first. Items with damage or stains will not be taken back. Only items purchased through the studio abuse website can be returned or exchanged. After you have received the order, you have 5 working days to return the order. You are responsible for the return. The costs for the return are for the customer. Have we sent you the wrong article? Then we will of course pay these costs. In this case, please contact us before returning the item. Franco returns or returns are not accepted by studio abuse and are immediately returned to the customer. Loss or damage of a return shipment falls under the risk for the customer. For a return shipment, you must follow the following steps: send an email to info@studio-abuse.com. State the reason for the return with your name and address. You will then receive an email with the return address. The return item must be sent to studio abuse within 5 working days: always use the address indicated by studio abuse as return address To be on the safe side, keep the receipt from the mail. studio abuse will refund the amount of the returned item within 30 days of receipt.

Cancellation

It is possible to cancel the order within 12 hours after placing. Contact us and indicate which order you want to cancel.

Complaints

Of course we do our utmost to serve you quickly and properly. If you still have a complaint, we ask you to contact us. Dutch law applies to these General Terms and Conditions of Sale. Any disputes will be submitted to the competent court in The Hague.

Disclaimer for www.studio-abuse.com studio abuse

kvk 27361796, hereinafter referred to as studio abuse, hereby grants you access to www.studio-abuse.com and invites you to purchase the offered item. studio abuse reserves the right to change the content at any time fit or remove parts without having to notify you.

Limited liability

studio abuse makes every effort to update and / or supplement the content of the Website as often as possible. Despite this care and attention, it is possible that content is incomplete and / or incorrect. The materials offered on the Website are offered without any form of guarantee or claim to correctness. These materials can change at any time without prior notice from studio abuse. Specifically for prices and other information about products on the Website, a reservation of obvious programming and typing errors. You cannot claim an agreement with studio abuse based on such errors

Products

By purchasing a product from ABUSE you are aware of the following: studio abuse strives for the highest possible quality. studio abuse products are all unique. studio abuse supplies full-fledged products made from recycled material. Due to the use of studio abuse, products are always different and distinctive. studio abuse is not liable for traces of use.

Royalty

All rights of intellectual property concerning these materials belong to sttudio abuse. specific materials indicated otherwise. This disclaimer may change from time to time.

Data

You must provide a complete, correct and up-to-date e-mail address and address details. studio abuse wil make sure that your data is treated with care for privacy and that this data is not passed on or sold to third parties without your permission. studio abuse will process customer data and include it in its file to be able to process orders and questions. studio abuse, located at Goudenregenstraat 80, 2565 EZ DEN HAAG, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details: https://www.studio-abuse.com Goudenregenstraat 80, 2565 EZ THE HAGUE +31 (0) 654942425 SA is the Data Protection Officer of studio abuse. He / she can be reached via info@studioabuse.com Personal data that we process studio abuse processes your personal data because you use our services and / or because you provide this information to us yourself.

Below you will find an overview of the personal data that we process: – First and last name – Address data – Phone number – E-mail address Special and / or sensitive personal data that we process Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We, therefore, advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via info@studio-abuse.com and we will delete this information. For what purpose and on what basis we process personal data studio abuse processes your personal data for the following purposes: –

Handling your payment – To be able to call or e-mail you if necessary to perform our services – To inform you about changes to our services and products – To deliver goods and services to you – studio abuse also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.

Automated decision making studio abuse does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of studio abuse). studio abuse uses the following computer programs or systems: How long we keep personal data studio abuse does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: Sharing of personal data with third parties studio abuse only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. Cookies, or similar techniques, that we use studio abuse uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. studio abuse uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your surfing behavior so that we can offer customized content and advertisements. On your first visit to our website, we have already informed you about these cookies and we have asked for your permission to place them. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously saved via your browser settings. For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situation/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/ View, modify or delete data You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by studio abuse and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@studio-abuse.com. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. studio abuse would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons How we protect personal data studio abuse takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@studio-abuse.com